Общи условия за участие на изложители на АРТ-БАЗАР
A to JazZ Festival 2018

1. Обща информация

(1) Настоящите общи условия ("Общи условия"), уреждат условията при които A to JazZ Festival предоставя под наем работно пространство за самостоятелнo или споделено ползване, както и предоставянето на допълнителни услуги свързани с използването на наетото пространство.

По смисъла и за целите на тези Общи условия, "работно пространство за споделено ползване" означава отворено работно пространство, в което един или повече наематели (по-долу наричани "Изложители") могат да наемат единични или екипни работни места за целия период на фестивала.

(2) Работното пространство се намира в гр. София, Южен парк 2-ра част (карето между бул. "Ареналски" и ул "Петко Каравелов"). Виж тук

(3) Услугите се предлагат както за физически, така и за юридически лица.

(4) За целите на тези Общи условия огранизаторът фондация "Ей ту Зет" ще бъде назоваванa накратко "A to JazZ".

(5) Всяко едно работно място е оборудвано с: работна маса, чадър, ток и дежурно осветление

(6) Всяко едно пространство е част от "Арт базар" към фестивала "A to JazZ".

2. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП

(1) Изложителите на арт-базара имат право на достъп до работното пространство от 10:00 ч. на 06.07.2018 ч. до 10:00 ч. на 09.10.2018 г. Дейностите по монтаж и оборудване на пространството от страна на Изложителите се осъществява в дните 06.07., 07.07. и 08.07. в часовия диапазон от 14:00 до 16:00 ч.

(2) Влизането на МПС във фестивалния парк е абсолютно забранено! A to JazZ не носи отговорност за неправомерно навлизане на територията на парка с МПС, както и за настъпили вреди, актове и санкции към Изложителите в следствие на това.

(3) A to JazZ ще осигури вътрешен транспорт и помощни средства за транспортиране на материалите на Изложителите на всеки кръгъл час в указания часови диапазон в трите фестивални дни.

(4) Спирането на МПС-та и претоварването на материалите на Изложителите в осигурения от A to JazZ транспорт се извършва на бариерата на входа Южен Парк 2, намиращ се на ъгъла на ул. "Петко Каравелов" и ул. "Емил Берзински".

(5) В случаи на неправомерно използване на пространството извън посочените условия или действия в резултат на които са причинени допълнителни разходи на "A to JazZ" във връзка с охраната или обществените нормативни уредби, Изложителят носи изцяло отговорност за предизвиканите разходи или вреди.

(6) При забавяне на дължими плащания от Изложителя, "A to JazZ" има право да ограничи или забрани достъпа на Изложителя до отдадените площи.

3. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

(1) Преди сключване на договор за използване на услугите (наричан по-долу "Договор за наем"), всеки заявяващ участие изложител следва да подаде формуляр "Заявка за пространство" в Интернет сайта на A to JazZ Festival. Всяка Заявка следва да има следното минимално съдържание:

  • 1. име на марката, която ще бъде представена
  • 2. име/наименование на Изложителя (физическо или юридическо лице);
  • 3. ЕГН (за физическо) / ЕИК (за юридически лица или еднолични търговци)
  • 4. Избран пакет пространство - стандартно/споделено
  • 5. Вид на продуктите
  • 6. Уеб сайт/Фейсбук страница
  • 7. Кандидатура за пространство:
  • - стандартно: 2 х 1м. / един изложител - 230.00лв. наем за 3 дни
  • - споделено: 2 х 1м. / двама изложители – 300 лв. наем за три дни

(2) Заявките се подават в срок от 02.04.2018 г. до 23.04.2018 г.

(3) Изпращането по електронен път на формуляр "Заявка за пространство", в който са посочени избраният/ите от Изложителя Пакет/ се счита за отправяне от страна на Изложителя на предложение до "A to JazZ" за сключване на договор за съответния Пакет при условията, посочени в настоящите Общи условия.

(4) След разглеждане и одобрение на заявката от страна на A to JazZ, Изложителят следва да получи имейл с одобрение на неговата заявка и договор за изпълнението на съответната такава.

(5) Настоящите Общи условия са неразделна част от Договора за наем и са публикувани и свободно достъпни на уебсайта на "A to JazZ" – www.atojazz.bg. С изпращането на Заявката, Клиентът декларира, че се е запознал с тях и ги приема изцяло. Преди, при или след подписване на Договор за наем Изложителят има право да изисква от "A to JazZ" да му бъдат предоставени настоящите Общи Условия на хартиен носител без да дължи такси или разноски с това. В този случай "A to JazZ" има право да изиска от Изложителя да предостави, подписано от него копие на получените Общи условия като доказателство за получаването им.

(6) Договорът за наем може да бъде сключен електронно или на хартиен носител. Сключването на договора на електронен носител не изисква използването на квалифициран електронен подпис (КЕП) и се извършва чрез изпращане на сканиран оригинален документ с подпис и печат (ако е приложимо) на имейл адреса bazar@atojazz.bg, в крайния срок за сключване на договор. Изложителят е задължен да носи и представя оригинала на договора на хартиен носител по време на събитието.

(7) Договорът, заедно с Общите условия може да бъде подписан на хартиен носител и предадена на "A to JazZ" на адрес, ул.Георги С.Раковски 156, гр. София или да бъде подписан, сканиран и изпратен на имейл адрес bazar@atojazz.bg в срок до 21.05.2018 г.

(8) Изложителят се задължава при попълване на Заявката и Договора да даде коректни и верни данни. Ако Изложителят е юридическо лице, Договорът следва да бъде подписан от законен представител или надлежно упълномощено лице. В случай че Договорът е подписан от законен представител или пълномощник, той се счита за валидно подписан само, ако е придружена с годно доказателство за представителната власт на подписващия. При настъпване на промени в данните относно Изложителя, посочени в Договора, Изложителят се задължава да уведоми "A to JazZ" незабавно за съответните промени.

(9) При получаване на Заявка, "A to JazZ" има право, по своя преценка, да се откаже от сключване на договор със заявения Изложител без да е необходимо да посочва причини за отказа си.
"A to JazZ" може да упражни това право в рамките на 10 работни дни от получаване на Заявката.

4. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

(1) Цените на предлаганите от "A to JazZ" пространства са обособени в следните два пакета:

- стандартно - 230 лв.: използвано само от един изложител и включва наем на пространство с размер 2 м х 1 м за трите фестивални дни, маса 70 х 150 см., ток, дежурно осветление.

- споделено – 300 лв.: споделено използване от двама изложители и включва наем на пространство с размер 2 м х 1 м за трите фестивални дни, маса 70 х 150 см., ток, дежурно осветление.

(2) Всички цени, посочени в настоящите Общи условия са крайни и се отнасят само и единствено за посочените Пакети.

(3) Цената за всички Пакети и Допълнителни услуги, за които е сключен договор се заплаща в пълен размер авансово в рамките на 5 (пет) работни дни от Датата на договора, но не по-късно от 28.05.2018 г.

(4) Изложителят заплаща дължимите суми чрез банков превод към огранизатора фондация "Ей ту Зет", като задължително упоменава в платежното нареждане името (физическо или юридическо лице) и марката на Изложителя, като използва следните банкови данни:

Име на бенефициента: ФОНДАЦИЯ ЕЙ ТУ ЗЕТ
Банка на бенефициента: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG86 UNCR 7000 1520 0463 34
BIC: UNCRBGSF

(5) Всички банкови такси, дължими при плащане чрез банков превод са за сметка на Изложителя.

(6) Срещу полученото плащане Изложителят получава фактура.

(7) Срокът за заплащане на дължимата цена започва да тече от Датата на договора.

(8) При забава за плащане на дължимата сума в срока, посочен в т.4 (3) по-горе, Договорът се счита за невалиден и Изложителят няма право да участва в арт-базара на A to JazZ.

5. ПРЕКРАТЯВНЕ НА ДОГОВОРА

(1) Договорите за всеки един от Пакетите, предлагани от "A to JazZ" са срочни и се прекратяват с изтичането на срока, за който са сключени.

(2) Изложителят има право едностранно да прекрати Договора за всеки един от Пакетите преди изтичане на срока на договора с отправяне на 14-дневно писмено предизвестие преди началната дата на A to JazZ, а именно 06.07.2018 г.

(3) Предизвестието за прекратяване на договор се счита за валидно ако е подписано лично от Изложителя. Предизвестието за прекратяване може да бъде подписано на хартиен носител и връчено на адрес ул. "Георги Сава Раковски" 156 или изпратено по електронен път, което не изисква използването на квалифициран електронен подпис.

(4) Двете страни имат право по всяко време да прекратят договорните си отношения по взаимно съгласие без посочване на причините за прекратяване.

(5) "A to JazZ" има правото да прекрати и/или развали едностранно всеки Договор за наем, в случай че Изложителят е нарушил условията на съответния договор и не е преустановил нарушението и/или отстранил последиците от нарушението в дадения му от "A to JazZ" срок. "A to JazZ" има право да развали всеки договор без предизвестие, с незабавно действие, в случай че Изложителят е забавил плащане на каквито и да е суми, дължими към "A to JazZ" по тези Общи условия с повече от 3 (три) работни дни;

6. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(1) "A to JazZ" обработва и съхранява лични данни за своите клиенти в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимите подзаконови нормативни актове.

(2) Със сключването на Договора за наем с "A to JazZ" всеки Изложител се счита, че е дал своето съгласие за предоставянето на личните си данни, необходими за сключването и изпълнението на съответния договор с "A to JazZ". Изложителят дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат използвани за проверка на неговата кредитоспособност в съответствие с приложимите в България процедури.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ

(1) При сключване на договор за пространство, Изложителят има право да внася свои собствени мебели, предмети, техника и периферия с предварителното съгласие на"A to JazZ".

(2) Изложителят няма право да преотдава наетото от него място на трети лица или да прехвърля своите права и задължения по сключения с "A to JazZ" договор на трети лица.

(3) Изложителят няма право да извършва промени в работните места, освен с предварително писмено съгласие на "A to JazZ" и при спазване на приложимите нормативни правила. Всички разходи, свързани с извършването на промени са за сметка на Изложителя. "A to JazZ" има право да постави като условие за извършване на промени в работното пространство да изиска от Изложителя да предостави депозит за покриване на разходи за възстановяване на работното място в първоначалния му вид, в случай че това се налага.

(4) Изложителят е длъжен след/при изтичане на договорните отношения да предаде наетото от него работно пространство в първоначалния му вид, освен в случаите когато "A to JazZ" е дал изрично писмено съгласие за друго. Изложителят няма право на обезщетение за извършени подобрения или промени, дори в случаите, когато "A to JazZ" не изисква възстановяване на първоначалния вид на работното пространство.

(5) "A to JazZ" запазва правото си да извършва всякакъв вид строителни и конструктивни промени, необходими за поддържане и разширяване на конкретно рaботно място, както и с цел отстраняване на щети или опасности, в разумен срок, съобразен с Изложителя. При възникване на такива обстоятелства Изложителят се задължава, при необходимост, да предостави наетото от него работно пространство. "A to JazZ" се задължава да предприеме всички мерки за невъзпрепядстваното ползване на заплатените от Изложителя услуги.

(6) Установените цени не подлежат на промяна. "A to JazZ" не дължи обезщетение за вреди, освен ако правото за използване на работното пространство е възпрепятствано за необосновано дълъг период или ползването на работното место стане невъзможно.

8. ОТГОВОРНОСТ НА "A to JazZ"

(1) Изложителят има право и се задължава да инспектира работните места при заемането им. С подписването на Заявка за място, Изложителят декларира че е наясно, че работните места се намират в общо отворено пространство и не подлежат на разделяне или отделяне. Изложителят има право да направи възражение за състоянието на заеманото работно място/работни места при заемането им. В случай че "A to JazZ" не е получил възражение относно работно място от Изложителя в рамките на Началната дата на събитието се счита, че Изложителят е приел работното пространство в добро състояние и без забележки. Изложителят носи изцяло отговорност за неговото състояние през целия срок на Договора за наем.

(2) "A to JazZ" не носи отговорност за вреди, претърпени от Изложителя в рамките на сключения Договор, освен в случаите когато тези вреди са резултат от доказана груба небрежност или умисъл от страна на "A to JazZ" , неин представител или служител. Във всички случаи, отговорността на "A to JazZ" е ограничена само до вреди, които са пряка и непосредствено причина от деяния, за които "A to JazZ" отговаря, и които вреди са могли да бъдат предвидени при сключването на Договора за наем. "A to JazZ" не носи отговорност за пропуснати ползи или косвени вреди.

(3) "A to JazZ" не носи отговорност за нарушения на правата на интелектуална собственост на трети лица, които са резултат от действия на Изложител, както и в случаите на разпорстранение на лични данни и/или поверителна информация от страна на Изложител. Изложителят е отговорен за всички нарушения, свързани със защита на конкуренцията, авторско право, търговски марки, лични данни, търговски дейности свързани с НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г., с издаване на фискален касов бон и деклариране на всеки приход от извършваната дейност на отдаденото пространство и други, свързани с извършваната от него дейност при използването на работното пространство, предоставено от "A to JazZ".

(4) В случай на нарушение от страна на Изложител, за което е ангажирана отговорността на "A to JazZ", Изложителят се задължава да обезщети "A to JazZ" за всички вреди, претърпени от "A to JazZ" в тази връзка. Изложителят са задължава да възстанови всички направени от "A to JazZ" разходи, включително платени обезщетения и глоби, адвокатски разноски, държавни такси и всички други разходи, възникнали при защита на правата и законните интереси на "A to JazZ".

9. НАПУСКАНЕ НА ИЗЛОЖИТЕЛ

(1) След приключване на събитието, а именно 10:00 ч. на 09.07.2018 г. "A to JazZ" не носи отговорност за ненапускане на територията на фестивала и всички действия от страна на Изложителя, както и следствията от това, включително и пред всички органи на властта са изцяло отговорност на Изложителя.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(1) "A to JazZ" има право да променя настоящите Общи условия по всяко време. "A to JazZ" се задължава да уведомява своевременно Изложителя за направените промени. В случай че Изложителят не изрази изрично писмено несъгласие с направените промени в рамките на три (3 дни) от уведомяването по предходното изречение, се счита, че Изложителят е приел съответните промени в Общи условия.

(2) Договорите, сключени при условията на настоящите Общи условия са подчинени на българското право. За неуредени в договора условия се прилагат разпоредбите в действащото българско законодателство.

(3) Всички спорове между страните ще се решават по взаимно съгласие, а при невъзможност, страните се съгласяват споровете, възникнали по повод на този договор, да бъдат разглеждани пред компетентните български съдилища.

(4) В случай че отделни клаузи или части настоящите Общи условия бъдат обявени за недействителни, това не води до недействителност на настоящите Общи условия и сключения договор с Клиент. В такива случаи двете страни се задължават на мястото на невалидните разпоредби да договорят и въведат във възможно най-кратък срок и законосъобразни нови, близки до интересите на двете страни.